Báo giá bán lẻ sàn gỗ tại Hà Nội

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết Website

Quảng cáo

Thông tin tiện ích

  • BÁO GIÁ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI

Ngày đăng: 23/04/2013, 02:39 pm
NHÀ PHÂN PHỐI SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

 

C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu T­ & Th­¬ng M¹i Lª Hoµ

Showroom: Sè 88, TrÇn Duy H­ng, CÇu GiÊy, Hµ Néi. §T : 046.2661.774

D§ : 0988.553.839

D§ : 0942.776.886

Website: Sangolehoa.com

Email: sangolehoa@gmail.com

Th­ B¸o Gi¸ Sµn Gç

C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu T­ Vµ Th­¬ng M¹i Lª Hoµ, Lµ nhµ nhËp khÈu vµ ph©n phèi ®éc quyÒn hai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm sµn gç ASAN Floor, VERTEX floor vµ sµn gç SUTRA, xin tr©n träng göi tíi quý kh¸ch hµng b¸o gi¸ nh­ sau:

M· sè

chñng lo¹i hµng ho¸

t¶ hµng ho¸

Gi¸ b¸n §.lý (®/m2)

Class33, AC4, BH 25 N¨m

Size:

808*104*12.3mm

1H/20T/1,68064m2

Deco: VTG9999 VTG7777, VTG3333 VT0000, VT6666, VT8888, VT1111 VT5555, VT2222

BÒ mÆt sÇn chèng tr¬n (Texture Surface), cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y, chèng mµi mßn, trÇy x­íc

ChÊt liÖu gç HDF c­êng ®é Ðp 1500kg/cm3, 4 c¹nh hÌm kho¸ ®­îc phñ líp dÇu s¸p nÕn thùc vËt. Cã kh¶ n¨ng ng©m ®­îc trong n­íc, chÞu ®­îc ®é Èm cao.

Liªn kÕt b»ng hÌm kho¸, c¹nh v¸t hÌm U, b¶n nhá gièng gç tù nhiªn .

345.000

vertex floor

made in malaysia

Class33, AC4, BH 25 N¨m

Size: 808*104*12.3mm

1H/20T/1,68064m2

Deco:

VTG226, VTG288 VTG611, VTG600 VTG902, VT307 VT369, VT811 VT618, VT812

BÒ mÆt sÇn chèng tr¬n, cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y, chèng mµi mßn, trÇy x­íc

ChÊt liÖu gç HDF c­êng ®é Ðp 1500kg/cm3, 4 c¹nh hÌm kho¸ ®­îc phñ líp dÇu s¸p nÕn thùc vËt. Cã kh¶ n¨ng ng©m ®­îc trong n­íc, chÞu ®­îc ®é Èm cao.

Liªn kÕt b»ng hÌm kho¸, c¹nh v¸t hÌm U, b¶n nhá gièng gç tù nhiªn .

325.000

Class 33, B¶o hµnh

12mm AC4 - 25 N¨m

8mm AC3 - 10 N¨m

Size: 810*131*12.3mm

1H/20T/2.1222m2

Deco:

801,102, 8400, 568, 427, 186, 620, 219, 328, 902, 910

BÒ mÆt bãng, hÌm U, cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y, chèng mµi mßn.

ChÊt liÖu gç HDF c­êng ®é Ðp 1250kg/cm3, 4 c¹nh hÌm kho¸ ®­îc phñ líp dÇu s¸p nÕn thùc vËt. Cã kh¶ n¨ng ng©m ®­îc trong n­íc, chÞu ®­îc ®é Èm cao.

265.000

Size: 1215*199*8.3mm

1H/10T/2.4178m2

Deco: 608, 625, 538, 626, 810, 703

Liªn kÕt b»ng hÌm kho¸, BÒ mÆt sÇn, cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y, mµi mßn. ChÊt liÖu gç HDF c­êng ®é Ðp 850kg/cm3.

185.000

· Gi¸ b¸n trªn ch­a bao gåm thuÕ VAT 10%, nh­ng ®· bao gåm chi phÝ thi c«ng l¾p ®Æt vµ vËt liÖu phô: Nilon chèng Èm, xèp c¸ch ©m vµ t¹o ®é ph¼ng ®ång ®Òu cho bÒ mÆt cña sµn khi thi c«ng.

· NghiÖm thu theo thùc tÕ l¾p ®Æt (Tr­êng hîp nhµ cã h×nh d¹ng ®Æc biÖt hoÆc lµm theo yªu cÇu cña quý kh¸ch chóng t«i sÏ tho¶ thuËn tr­íc khi thi c«ng).

Nhãm phô kiÖn

M· mµu

KÝch th­­íc (mm)

§¬n gi¸ (VN§/md)

Phµo nhùa K80

§i theo mµu gç

2440 x 15 x 80

65.000

Phµo lamilate K80 HDF

§i theo mµu gç

2440 x 15 x 80

45.000

Phµo giÊy K80 MDF

PG1231, PG479, PG1289

2440 x 15 x 90

30.000

NÑp nhùa Composit

NT9926,NT9808,NT479

2700 x 40 x 12

45.000

Xèp tr¸ng b¹c

15.000

Xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù quan t©m vµ hîp t¸c cña quý kh¸ch!

Các hoạt động khác

Nhận tin sản phẩm mới

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 171
  • Tổng lượt truy cập 819,638